De algemene voorwaarden & informatie over de AVG

Hier vindt u de algemene voorwaarden, privacybeleid en een toelichting inzake de AVG. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten, zowel offline als online.

Op het gebruik van Teamspot zijn de algemene voorwaarden van toepassing, alsook de voorzieningen, toepassingen en voorwaarden met betrekking tot de privacy wetgeving AVG. Gebruikers van Teamspot geven middels het gebruik van het systeem, door middel van inloggen in het systeem, waaronder ook het gebruik van een eventuele link in een email- bericht (een zogenoemde magische link) valt, expliciet hun akkoord met deze voorwaarden.

Teamspot stelt zich ten doel een optimale kwaliteit met betrekking tot veiligheid, prestatie en naleving van wetgeving na te streven maar kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de dienstverlening, bijvoorbeeld in verband met onderhoud of anderszins, dataverlies, kwaliteit van de data, prestatie van het systeem, enige gevolgschade als gevolg van het al dan niet foutief gebruiken van het systeem. Voortvloeiend uit de met de school overeengekomen verwerkingsovereenkomst betekent het dat de toestemming gegeven binnen de context van een gekoppeld extern systeem, waaronder, doch niet beperkt tot Elektronische Leer Omgevingen (ELO's), zoals bijvoorbeeld Magister ook van toepassing is op het verwerken van de gegevens van datzelfde externe systeem door Teamspot.

1. Toepasselijkheid Teamspot Voorwaarden

1.1 De Teamspot Voorwaarden zijn opgesteld door Teamspot. De Teamspot Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende afzonderlijke specifieke modules:

1.2 Deze module Algemeen van de Teamspot Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules van de Teamspot Voorwaarden die tussen leverancier en cliënt zijn overeengekomen. Indien deze module Algemeen van de Teamspot Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt overeengekomen specifieke module of modules van de Teamspot Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

1.3 Daar waar in de Teamspot Voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van één of meer overeengekomen specifieke modules van de Teamspot Voorwaarden.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Cliënt betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Teamspot Voorwaarden overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1 Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

5. Verantwoordelijkheid leverancier

5.1 Indien leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en opschorting

6.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

6.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere bepalingen bevat.

6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

6.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van leverancier of hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het leverancier toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier is uitgesloten.

8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken zal cliënt leverancier steeds tijdig alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

9.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te verlenen diensten. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.

9.3 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst door leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft leverancier tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

9.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

12. Aansprakelijkheid van leverancier

12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 van deze module Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 5.000 (vijfduizend Euro).

12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 15.000 (vijftien duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door leverancier. Cliënt verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

15.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

16.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).

16.3 Uitsluitend indien leverancier en/of cliënt voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 16.2, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

16.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 16.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

Toelichting privacybeleid en AVG

Teamspot verwerkt uw gegevens en biedt faciliteiten aan conform de Europese wetgeving in het kader van de wet AVG (internationaal ook wel bekend onder de noemer GDPR, ofwel: General Data Protection Regulation). Per 25 mei 2018 is deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. U kunt daar meer over lezen o.a. op de website van autoriteit persoonsgegevens.

Recht op rectificatie:

Corrigeer uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment via uw profiel of dashboard. U kunt ook rechtstreeks contact met de coördinator opnemen om uw gegevens te laten bewerken of te corrigeren. Leerlingen dienen altijd contact op te nemen met de coördinator, docent of een andere autoriteit binnen de school om adresgegevens of contactinformatie te laten wijzigen. Het recht om te worden vergeten U kunt bij de coördinator een verzoek indienen om te worden vergeten. Uitsluitend persoonsgegevens of gegevens te herleiden tot persoonsgegevens kunnen worden vergeten, tenzij wetgeving ten aanzien van administratieve verplichtingen dit geheel of gedeeltelijk verhinderen. Email correspondentie kan vanuit dit oogpunt bijvoorbeeld niet altijd worden verwijderd.

Het recht op data portabiliteit

Op uw verzoek kan de data betrekking hebbende op uw persoonsgegevens (onder voorwaarden) worden ge-exporteerd en aan u beschikbaar gesteld worden, ten behoeve van data portabiliteit. De exportgegevens worden opgeleverd in JSON-formaat, welke eenvoudig door de meeste andere systemen kan worden ingelezen.

Recht op bezwaar

De coördinator is verantwoordelijk voor het beoordelen van uw verzoek inzake het recht op bezwaar en kan het verzoek door middel van de functionaliteit in de Teamspot omgeving doorvoeren. Het recht op bezwaar betreft met name het gebruik van uw gegevens, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen van email berichten naar het email adres behorende bij het account waarvoor u het recht op bezwaar wenst uit te oefenen, maar kan op betrekking op andere contactinformatie en contactmomenten.

Recht van toegang

Teamspot is transparant over de gegevens die het verzamelt en wat het ermee doet. Raadpleeg de toelichting hieronder voor gedetailleerde informatie. U kunt op enig moment contact met ons of met de coördinator opnemen om uw persoonlijke gegevens te raadplegen. Zie de toelichting voor meer specifieke voorwaarden.

Gedetailleerde informatie

Teamspot consumeert (door middel van import) en beheert data van externe systemen, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Elektronische Leer Omgevingen (ELO). Teamspot vult deze data aan met gegevens binnen de context van bedrijfsinformatiebeheer, terugkoppeling van bedrijven en stage specifieke informatie, waaronder online stageboekjes. De school heeft een verwerkingsovereenkomst met Teamspot die borgt dat de uit derde systemen geconsumeerde data op een veilig manier worden opgeslagen en gecommuniceerd en uitsluitend ingezet wordt ten behoefte van de doelstelling van Teamspot. Het externe systeem of de externe systemen, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, een Elektronische Leer Omgeving (ELO) zoals Magister dient/dienen eveneens te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot AVG/GPDR. De school kan u desgewenst meer informatie verschaffen over deze externe systemen.
De externe systemen en dienstverlening waarmee Teamspot ten behoeve van het uitoefenen van de functionaliteit die het systeem biedt, verbonden is, voldoen allemaal aan de wetgeving omtrent AVG. Het betreft in het bijzonder de dienstverlening van Microsoft en SendInBlue voor respectievelijk het hosten van de site en het versturen van e-mail berichten. Voor analytische doeleinden wordt de dienstverlening van MixPanel gebruikt. Op de analyse zijn uitsluitend anonieme gegevens van toepassing, zoals de bezochte pagina's en gebruikte functionaliteit, echter zonder registratie van specifieke parameters. MixPanel past cookies toe, uitsluitend en alleen ten behoeve van deze doeleinden.
Uw persoonlijke gegevens zullen door Teamspot nooit met derden worden gedeeld, anders als met de belanghebbenden binnen de context van de school, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de coördinator, de docent of docenten en, in het geval van een actieve stage, met de betrokken contactpersoon van het bedrijf, waar de stage ten uitvoer wordt gebracht. Persoonlijke gegevens worden nooit door Teamspot gedeeld op enige vorm van social media, op de website of op enig andere publieke plaats, tenzij met expliciete en voorafgaande toestemming van de betrokken en, in het geval van minderjarigen, met toestemming van de ouders/verzorgers van deze betrokkenen.

De veiligheid van uw gegevens

Gegevens van u, als leerling, docent, coördinator, bedrijfscontactpersoon of andere belanghebbende, kunnen zijn opgeslagen in de Teamspot. Deze gegevens betreffen uitsluitend de gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om Teamspot te laten functioneren, bestaan uit standaardpersoonsgegevens en komen, indien voor de gerelateerde school of voor een verwante context, in de zin van een organisatie, welk een gemeenschappelijk doel nastreeft, dit van toepassing is, geheel of gedeeltelijk uit een Elektronische Leer Omgeving (ELO), zoals bijvoorbeeld Magister. Deze gegevens worden op een veilig manier opgeslagen in een database, waarvan de gegevens in een versleutelde vorm worden verstuurd. De database is in, in een Europees gedeelte van de Azure cloud oplossing, aanwezig. In aanvulling op de hiervoor genoemde maatregelen om de veiligheid van uw gegevens tijdens opslag zeker te stellen worden alle wachtwoorden en andere kritieke data versleuteld opgeslagen. Mocht onverhoopt gegevens toch lekken, anders als de toegang tot een enkel account als gevolg van de handelingen van de gerelateerde gebruiker, dan is Elo Connect, als uitgever van Teamspot, verplicht dit melden. Teamspot gegevens worden onderhouden of uit een ELO systeem geïmporteerd door een coördinator, van de betreffende school. De coördinator is daarmee het primaire aanspreekpunt met betrekking tot een aantal rechten die u als belanghebbende zou kunnen hebben. Teamspot is het primaire aanspreekpunt met betrekking tot het bieden van de functionaliteit die nodig is om het uit te oefenen recht te effectueren. De coördinator is ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om het verkrijgen van toestemming tot verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen. Deze permissie is vaak al verkregen met betrekking tot de ELO, waaruit gegevens in Teamspot zijn geïmporteerd. De veilige verwerking van die gegevens wordt geborgd door een verwerkingsovereenkomst inzake de inzet van Teamspot en de data die door Teamspot wordt gebruikt. Teamspot consumeert alleen data uit andere systemen maar produceert deze niet naar andere systemen. De API die het mogelijk maakt om informatie van Teamspot te consumeren biedt geen toegang tot persoonlijke data, anders als de data gerelateerd aan het account waarmee men bij de API inlogt. Het gaat daarbij om dezelfde credentials als de webomgeving en het gaat om gelijksoortige informatie als men na inloggen inzichtelijk heeft binnen de context van het profiel. Teamspot biedt een beveiligde (HTTPS, SSL) verbinding aan, direct vanaf het moment van inloggen en waarborgt daarmee, de veiligheid van de gegevens tijdens de communicatie van gegevens, in aanvulling op de borging van de veiligheid van gegevens met betrekking tot opslag van gegevens. Teamspot past cookies toe uitsluitend ten behoeve van het ondersteunen van de ingelogde gebruiker en maakt het daarmee eenvoudiger om na het inloggen ingelogd te blijven. De cookies worden voor geen ander doel dan dit gebruikt. Iedere gebruiker van Teamspot dient akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Zonder het gebruik van cookies kan uitsluitend het publieke gedeelte, dat wil zeggen het deel van Teamspot waarvoor men niet hoeft in te loggen, bekeken worden. U dient binnen de context van deze bepalingen er steeds alert op te zijn dat de coördinator en/of de school mogelijk de koppeling aan een Elektronische Leer Omgeving of ander extern systeem anders heeft geregeld. De coördinator of de school kan u desgewenst nadere informatie hierover verschaffen.

Het ontvangen van email berichten

De coördinator van de betreffende school heeft middels de functionaliteit van Teamspot de mogelijkheid leerlingen, docenten, bedrijfscontactpersoon per email te informeren. U heeft de coördinator eerder toestemming gegeven tot het versturen van emailberichten naar het door u opgegeven email adres. U heeft het recht om enig moment deze toestemming in te trekken of, indien u minderjarig bent, te doen laten intrekken. Ook hiervoor kunt u de coördinator benaderen. De coördinator is verplicht dit verzoek in te willigen, waarbij Teamspot voorziet in het aanreiken van de faciliteiten, nodig om het verzoek in te willigen. Stagebegeleiders en andere medewerkers van bedrijven Het verzoek kan niet of niet volledig worden ingewilligd indien het verzoek geheel of gedeeltelijk conflicteert met de wettelijke bepaalde administratieve bewaarplicht. De coördinator zal tevens zorg dienen te dragen voor het doorvoeren van het verzoek in, indien en voor zover van toepassing, gerelateerde systemen, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, gekoppelde informatie van Elektronische Leer Omgevingen (ELO). Overigens het niet meer kunnen of willen ontvangen van emailberichten kan een dusdanige belemmering in de communicatie opleveren dat de coördinator mogelijk kan besluiten een leerling, docent of bedrijf uit te sluiten van deelname aan een stage, inclusief de deelname aan het gerelateerde stageteam en het eventuele online stageboekje.

Het recht om te worden vergeten

In het kader van de AVG heeft u, mochten uw persoonsgegevens binnen de context van Teamspot gebruikt worden, het recht om te worden vergeten. U kunt hiervoor de coördinator van de school benaderen. Mocht u minderjarig zijn dan kunt u aan uw ouders/verzorgers verzoeken een dergelijk verzoek in te laten dienen bij de coördinator. Teamspot biedt de coördinator de mogelijkheid om een gebruiker van Teamspot te doen laten 'vergeten'. Daarmee wordt uw account niet verwijderd maar geanonimiseerd op een dusdanige manier, dat op geen enkele wijze het account nog kan worden gerelateerd aan uw persoon. De persoonsgegevens zoals naam, telefonische en email contactgegevens, inlognaam, persoonlijke afbeeldingen en overige persoonsgegevens zullen geanonimiseerd worden. Indien van toepassing blijft de (alumni) stage informatie in het stageboekje gehandhaafd, indien en voor zover deze geen informatie bevatten waarmee de identiteit van de persoon, welke vergeten wenst te worden, achterhaald kan worden. Teamspot faciliteert hierin. De coördinator is verantwoordelijk voor het beoordelen en het naleven van het verzoek, al dan niet door gebruik te maken van deze faciliteiten, eventueel in combinatie met soortgelijke opties, aanwezig in gerelateerde systemen, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot Elektronische Leer Omgevingen. De accounts met betrekking tot personen waarvan de persoonsgegevens zijn vergeten, zijn niet meer door middel van inloggen toegankelijk. De deelname aan een eventuele stage kan daarmee niet worden gestart, of in het geval van een actieve stage, worden voortgezet. Het recht om te worden vergeten kan in sommige situaties conflicteren met administratieve verplichtingen, zulks ter beoordeling van de coördinator. Mocht zulks van toepassing zijn en daarmee het recht om te worden vergeten niet of niet direct geeffectueerd kunnen worden, dan zal de coördinator de betreffende persoon (of in het geval van een minderjarig persoon zijn ouders en/of verzorgers) daarvan terstond op de hoogte stellen.

Het recht om persoonsgegevens in te zien

In het kader van de wet AVG heeft u, mochten uw persoonsgegevens binnen de context van Teamspot gebruikt worden, het recht om persoonsgegevens in te zien en deze al dan niet, afhankelijk van uw rol en positie deze zelf te bewerken, dan wel door middel van de tussenkomst van de coördinator van de school, te doen laten bewerken. Het inzien van opgeslagen persoonsgegevens van minderjarige gebruikers is uitsluitend mogelijk door zijn ouders en/of verzorgers, na het indienen van een verzoek hiertoe bij de coördinator van de school. Als docent of bedrijfscontactpersoon heeft u zelf de gelegenheid om uw persoonlijke gegevens in te zien (profiel) en de gegevens daarvan te bewerken, aan te vullen of desgewenst te verwijderen. Daarnaast kunnen gegevens als leerling, docent of bedrijfscontactpersoon binnen de context van een (online) stageboekje worden ingezien, indien en voor zover de met de stage betrokken partijen (personen) deze informatie geplaatst hebben, bijvoorbeeld in het kader van een stagedagverslag, daarbij verwijzend naar bijvoorbeeld de samenwerking met andere personen of verwijzend naar de beoordeling van de inzet van de leerling door de docent of bedrijfscontactpersoon (in de hoedanigheid van stagebegeleider). Op verzoek, in te de dienen bij de coördinator, kan de volledige informatie van een persoon, doch beperkt tot door de AVG/GPDR wet gekenmerkte gegevens als persoonsgegevens, als extern document (in XML of JSON-formaat) beschikbaar worden gesteld aan verzoeker tot deze informatie, indien de verzoeker door middel van legitimatie (paspoort, rijbewijs of anderszins), inlognaam, emailadres en wachtwoord (binnen de context van Teamspot) aan kan tonen het recht te hebben om over deze informatie te gaan beschikken. Indien verzoeker minderjarig is dan dient tenminste 1 ouder/verzorger om de gegevens te verzoeken, de juiste legitimatie te verstrekken. De relevante Teamspot gegevens van de gebruiker waarvoor het verzoek wordt ingediend te verstrekken en een bewijs dat de relatie aantoont tussen de ouder/verzorger en de betreffende minderjarige gebruiker waarvoor het verzoek wordt ingediend.

Bewaarduur van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die als redelijk verondersteld mag worden ten behoeve van het uitoefenen van de processen met betrekking tot het organiseren van stages, het benaderen van bedrijven en bedrijfscontactpersonen, het organiseren, invullen en beoordelen van (online) stageboekjes. Daarbij wordt een administratieve wettelijke bewaartermijn in acht genomen, die prevaleert boven de als redelijk veronderstelde termijn, indien en voor zover deze administratieve termijn langer is. Afgeronde stages (alumni stages) zullen in de vorm van bewaarde online stageboekjes tenminste gedurende de langstdurende termijn blijven bestaan en worden nadien mogelijk omgezet naar een geanonimiseerde variant, waardoor het niet mogelijk is deze stageboekjes en de ingevulde informatie te herleiden tot personen of, als alternatief, zullen nadien verwijderd worden.